Saturday, January 31, 2009

宅女的感慨

讀黑人的<初五赤口>,不期然泛起左"宅女的感慨".

其實,我好怕醜架...(咳)...以前
其實,其實而家都係...(再咳)
Ok,我怕醜,但我好奇...

點解咁多單身男女呻識唔到對象?
點解A君B君同時間入行,實力以A君為高,但三兩年後,B君月入為A君兩倍?
點解賣相不算誘人的某女/君,總輕易地成為聚會的焦點人物?

重點係...
點解我咁正但係無人識貨!?!?!?! WTF!?!?! (唔好嘔住,唔該.)

轉變,需要動力.當年多得哥兒露露一下當頭棒喝
"Stop your f*cking whinning. You are turning into a f*cking mosquito!"

即.刻.反.面.啦.梗.係

但當自己都覺得繼續yiyi wangwang落去,真係同一隻蚊無分別時,我問自己,想唔想同蚊落得一樣下場?

哥兒雖狠,但無非怕我被人"一野拍Q死".愛妹之情切,又讓我感激到忍不住口,咬了他幾啖.

跟住,到佢同我反面.

機會,要自己爭取.當你有爭取o既心,自不然發現一街都係機會.

If you don't want to get your hands dirty, that's YOUR choice.
But then, stop whinning, please.

由見到人唔知d手手腳腳擺係邊o既宅女,到今時今日唔再怕見人,最大功勞係我身邊o既朋友.

不如下篇分享下佢地教識我o既野啦,好無?
-----------------------------
多謝你地留言/電郵,當中o既問候,當然Warm 啦!

但知道我並唔係"孤獨地仆街",仲Warm =)

3 comments:

林忌 said...

剛在博客同盟度加了你 :)

C+ said...

Kay, I am honestly flattered as I am a long time fan of yours. (Cliche ass kissing but 100% true!)

Million thanks, now I will have to try harder not to disappoint. =p

oz said...

Now we have to wait for your musing everyday la! Well done, congratulations.

 
Clicky Web Analytics