Tuesday, November 6, 2018

Cheuk人又CheuK佢


唔知係我始終鍾意Sam Seaborn,定係男人們始終都要有演講級數。我其中一個Fantasy,係做Speech Writer。有時,我有向學,例如上下堂,於那個人口只得幾百萬人的國土,當如果只有咁少人都要瞞來瞞去,都已經係可恥嘅年頭。

上次返香港,悶到爆(因為無切雞又無叉燒),終於忍唔住呻:「香港仲有咩男人啲講詞好睇?除咗黃仁龍之外?」

朋友戚一戚眉:「吓?你搵個啲?」比人笑都唔係第一次,正等於如有人直言我搵個啲係民國男子,應該死晒。

今晚自己諗,如果呢幾年,係黃仁龍唔係馬時亨坐港鐵個位...(諗到呢到,亦舒所描述個啲淺色恤衫呀,額角標汗呀,但板眼見出拳腳功夫呀,咩迎刃而解已解,已經浮現出嚟。)有時,我仍然記得馬局長於卸任後,以基督徒身份講信仰嘅講稿,當時我笑笑,如果你侍奉神。

But anyways, 痴女有痴女嘅抱怨。Handsome Shuen一百五十磅時,我陪佢去過澳洲商會做演講。但唔通我話,香港地繼黃仁龍後,Handsome Shuen應該係最好聽嘅男人??

唔得的。某人會反面的。(因為佢經已係好好聽。)

但始終會問,仲有咩值得期待?
係有同無中間,又有男子同我講,佢當選咗龍頭NGO總監。

我望望佢,靜咗三秒,然後笑吓。

當然,聽文我唔係好八卦。但男人啲稿係自己寫時,我仍然覺得有型。例如黃仁龍,手英文唔係完美,但衷情中感到佢有衡量,已經有啲咩細思過,過濾,似滴漏。唔係要你去接受某啲概念,係佢自己一向都有向嗰方面探求。

書院仔受教於門,呢啲位,始終係書友道,見得出品學。

當然,男人craft到自己speech係好有型,Clinton或Obama之間,如果英文比英文,Tony Blair的迷人,如果神暈真可顛倒,我都怕比佢啲文采電暈,雖然其實我想話,Gordon Brown好好內功,只不過,如果我呢代,好怕佢已經係某種預示:注定short-lived。但,始終都感到Gordon Brown 可以肩負學院- 就算佢似老八股,但適用適當。

有人問我Boris Johnson,但我又有甚麼可說呢?反而哈利皇子成人夫,眉宇間多一陣專注。那神態,似足男人要盛放前的徵兆:氣宇軒昂。

然而,今日認識何許人?是「任何仁」,跟住「李卓人」。Li Cheuk Yan, can u really cheuk some 人?你cheuk 人時人cheuk 你,如果cheuk 來又cheuk 去,真風教人掉眼淚?

咁,都好嘅。起碼都仲有李焯桃可以Cheuk 吓。

Cheuk桃嘛,當然首選山梨。Hana Momo! :)

0 comments:

 
Clicky Web Analytics